اخبار

گزارش NSS LAB در خصوص بررسی سامانه های امنیتی

گزارش نقشه ارزش امنیتی NSS Lab در خصوص بررسی سامانه های محافظت پیشرفته (Advanced Endpoint Protection) به طور رسمی منتشر شد.

 

منبع: Fortinet

گزارش NSS LAB در خصوص بررسی سامانه های امنیتی
To Top