مستندات فنی

فهرست ارزیابی مقاوم‌سازی Microsoft SQL Server 2016

مستندات حاضر توسط آزمایشگاه تخصصی آپای دانشگاه زنجان بر اساس اسناد مرکز امنیت اینترنت تهیه‌شده است. این مستندات حاوی فهرست ارزیابی امنیتی پیکربندی Microsoft SQL Server 2016 است. مستندات حاضر برای مدیران برنامه‌های کاربردی و سیستم، متخصصین امنیت، ارزیاب‌ها و کارکنان استقرار پلتفرم برای پیکربندی و اجرای Microsoft SQL Server 2016 بر روی سیستم‌عامل ویندوز تدوین‌شده است.

این مستند مربوط به نسخه ۲۰۱۶ از پایگاه داده Microsoft SQL Server است که می توانید آن را از پایگاه دانش مرکز ماهر دانلود نمایید.

مطالب مرتبط:
فرم ارزیابی امنیت محصول داخلی

فهرست ارزیابی مقاوم‌سازی Microsoft SQL Server 2016
To Top