امنیت موبایل
خدمات

خدمات امنیتی موبایل

 • تحلیل ایستای برنامه‌های موبایل با ‌هدف استخراج رفتار‌های مشکوک
 • تحلیل پویای برنامه‌های موبایل با‌ هدف استخراخ رفتار‌های مشکوک
 • ارائه راهکارهای امنیتی موبایل
 • مشاوره در زمینه برنامه‌نویسی امن موبایل
 • کشف آسیب‌پذیری‌های موبایل
 • صدور گواهی‌نامه امنیتی برای برنامه‌های موبایل
خدمات امنیتی موبایل

آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات

cert.znu.ac.ir
certoffice@znu.ac.ir
TelFax: 024-33054210

خدمات مرکز آپا:


 • آزمون نفوذ و کشف آسیب پذیری
 • رسیدگی به حوادث شبکه‌های رایانه‌ای
 • ارائه مشاوره در زمینه امنیت
 • ارزیابی امنیت و صدور گواهی‌نامه
 • امن‌سازی اتوماسیون صنعتی
 • انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه امنیت
 • برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان سازمان‌ها
To Top