آسیب پذیری

آسیب پذیری اجرای کد از راه دور در PHPUnit:

عنوانآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در PHPUnit
تاریخ انتشار۲۰۱۷-۰۶-۲۷
شناسه‌ی CVECVE-2017-9841
سطح خطر۱۰/۹.۸

 

توضیح: در مسیر Util/PHP/eval-stdin.php در PHPUnit اجازه‌ی اجرای کد از راه دور امکان پذیر است. این آسیب‌پذیری از طریق درخواست HTTP POST و شروع داده با یک زیرشاخه‌ی “<?PHP” می‌توان رخ دهد.
(به عنوان مثال دسترسی خارجی به مسیر /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php)

نسخه‌های آسیب‌پذیر:

در PHPUnit  نسخه‌های قبل از ۴.۸.۲۸ و ۵.X (قبل از ۵.۶.۳)

توضیحات تکمیلی:

http://phpunit.vulnbusters.com/

http://www.securityfocus.com/bid/101798

https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/pull/1956

آسیب پذیری اجرای کد از راه دور در PHPUnit:
To Top