آسیب پذیری

آسیب پذیری اجرای کد از راه دور در جزء TRIE ویندوز

 

عنوانآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در جزء TRIE در ویندوز
تاریخ انتشار۲۰۱۷-۱۰-۱۳
شناسه‌ی CVECVE-2017-11769
سطح خطر۱۰/۹.۳

 

توضیح: جزء TRIE در ویندوز ۱۰و ویندوز سرور ۲۰۱۶ آسیب‌پذیر به اجازه‌ی اجرای کد از راه دور است؛ هنگام بارگزاری فایل‌های DLL این آسیب‌پذیری اتفاق می‌افتد.

سیستم‌های آسیب‌پذیر:

Windows 10 (V: 1511,1607,1703)

Windows server 2016

توضیحات تکمیلی:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-11779

http://www.securitytracker.com/id/1039533


 

آسیب پذیری اجرای کد از راه دور در جزء TRIE ویندوز
To Top