آسیب پذیری

آسیب‌پذیری فاسد شدن حافظه در Adobe Flash Player

 

عنوانفاسد شدن حافظه در Adobe Flash Player
تاریخ انتشار۲۰۱۷-۱۲-۱
شناسه‌ی CVECVE-2017-11282
سطح خطر۱۰/۹.۸

 

توضیح: آسیب‌پذیری فاسد شدن حافظه در MP4 atom parser در برنامه‌ی Adobe Flash Player قابل بهره‌برداری(exploit) است. در صورتی که بهره‌برداری موفقیت آمیز باشد، مهاجم می‌تواند کد دلخواه خود را اجرا کند.

نسخه‌های آسیب‌پذیر:

در تمامی نسخه‌های قبل از ۲۶.۰.۰.۱۵۱

توضیحات تکمیلی:

http://www.securityfocus.com/bid/100716

http://packetstormsecurity.com/files/144332/Adobe-Flash-appleToRange-Out-Of-Bounds-Read.html

http://www.securitytracker.com/id/1039314

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2702

https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=1323

https://www.youtube.com/watch?v=6iZnIQbRf5M

آسیب‌پذیری فاسد شدن حافظه در Adobe Flash Player
To Top